Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  143 วันที่ 13 02 2561 
ชื่อ นางสาวดอกแก้ว ก้านอินทร์ ชั้นเรียน แม่บ้าน
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ นางสาวธิชากรณ์ พุ่มพันธ์ ชั้นเรียน SMK.2/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  142 วันที่ 13 02 2561 
ชื่อ นางสาวกฤติมา แก้วจันทร์ ชั้นเรียน BMK.3/5
เก็บ เงิน
เจ้าของ นางสาวกัลยารัตน์ ธงกระโทก ชั้นเรียน BMK.1/2
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  137 วันที่ 13 02 2561 
ชื่อ นายอดิศร รุ่งเรือง ชั้นเรียน TI.2/4
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ นายชาญชล โปปัญจมะกุล ชั้นเรียน A.2/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  135 วันที่ 13 02 2561 
ชื่อ นายธีร เรืองศิริ ชั้นเรียน EN.1/3
เก็บ เงิน
เจ้าของ นายชาญณรงค์ กล่ำเสือสงคราม ชั้นเรียน EN.1/3
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  126 วันที่ 13 02 2561 
ชื่อ นางสาวฉลัน เชนรัมย์ ชั้นเรียน แม่บ้าน
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ น.ส.นันทวรรณ ธรรมา ชั้นเรียน ปวช
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: