Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  44 วันที่ 23 11 2560 
ชื่อ .. ชั้นเรียน ..
เก็บ กระเป๋า
เจ้าของ นางสาวพันธิภา สำราญ ชั้นเรียน BCM.1/6
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  43 วันที่ 23 11 2560 
ชื่อ นางสาวปิยาพร เงางาม ชั้นเรียน BAC.3/1
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ .. ชั้นเรียน ..
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  41 วันที่ 23 11 2560 
ชื่อ นางสาวบังอร บุญมาก ชั้นเรียน แม่บ้าน
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ น.ส.จิราภา วาดเงิน ชั้นเรียน ปวส.
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  40 วันที่ 23 11 2560 
ชื่อ นางสาวชลทิชา พรทิพย์รัตนา ชั้นเรียน BCM.3/3
เก็บ เงิน
เจ้าของ นายจิราภัทร การจะนะสุข ชั้นเรียน BCM.1/3
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  39 วันที่ 23 11 2560 
ชื่อ นางสาวศศิประภา มีใจดี ชั้นเรียน BMK.1/2
เก็บ กุญแจ
เจ้าของ นายฐิติวุฒิ วรรณวุฒิ ชั้นเรียน E.1/4
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: