Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  24 วันที่ 17 11 2560 
ชื่อ นางสาวพัชรินทร์ ทินอยู่วงษ์ ชั้นเรียน BMK.1/4
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ นายเอ็มรินทร์ คงโต ชั้นเรียน BCM.1/9
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  22 วันที่ 17 11 2560 
ชื่อ นางสาวธัญลักษณ์ จินดาวงษ์ ชั้นเรียน BAC.1/1
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ นายฐากร สังข์แดง ชั้นเรียน EN.1/7
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  20 วันที่ 17 11 2560 
ชื่อ นางสาวฐิติมา คำบัวโคตร ชั้นเรียน EN.1/6
เก็บ แหวนทอง
เจ้าของ นายศุภเสกข์ ศรีพัฒโนทัย ชั้นเรียน EN.1/4
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  18 วันที่ 11 11 2560 
ชื่อ นายนพวิทย์ เอี่ยมรัตน์ ชั้นเรียน E.2/6
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นางสาวรินรดา อานนทเสถียร ชั้นเรียน BAC.2/5
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  17 วันที่ 11 11 2560 
ชื่อ นายกฤตวัฒน์ วินิจฉัยกุล ชั้นเรียน BCM.2/1
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นางสาวสุธาทิพย์ คงเจริญ ชั้นเรียน TAC.2/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: