Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  15 วันที่ 11 11 2560 
ชื่อ นายสุรศักดิ์ ระดาบุตร ชั้นเรียน E.3/7
เก็บ กุญแจรถ
เจ้าของ นายวีรพงษ์ มีทรัพย์ ชั้นเรียน E.3/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  14 วันที่ 11 11 2560 
ชื่อ นางสมจิตร เงียบกระโทก ชั้นเรียน แม่บ้าน
เก็บ กุญแจ
เจ้าของ นายโอภาส จุติ ชั้นเรียน TI.1/4
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  12 วันที่ 11 11 2560 
ชื่อ นายนภมณฑล นอขุนทด ชั้นเรียน BCM.2/1
เก็บ ถุงเครื่องประดับ
เจ้าของ นางสาวกุลธิดา ปูผ้า ชั้นเรียน TAC.2/2
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  11 วันที่ 11 11 2560 
ชื่อ .. ชั้นเรียน ..
เก็บ EX Hardisk
เจ้าของ อาจารย์ปรุฬห์ฤทธิ์ จตุพรพิศุทธิ์ ชั้นเรียน อาจารย์
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  10 วันที่ 11 11 2560 
ชื่อ นางสาวอมรรัตน์ ดารา ชั้นเรียน BAC.1/7
เก็บ Tablet
เจ้าของ นายณัฐกิตติ์ ล้อมวงษ์ ชั้นเรียน BAC.2/7
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: