Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  124 วันที่ 26 01 2561 
ชื่อ  นางสาวบังอร บุญมาก ชั้นเรียน แม่บ้าน
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ นางสาวทิพวรรณ เหลืองอ่อน ชั้นเรียน TAC.2/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  123 วันที่ 26 01 2561 
ชื่อ นายเมธานนท์ แซ่โง้ว ชั้นเรียน A.3/6
เก็บ กุญแจ
เจ้าของ นายปิยะพงษ์ ปิ่นณรงค์ ชั้นเรียน A.1/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  122 วันที่ 26 01 2561 
ชื่อ นางสาวรัชรินทร์ พ่วงพันธ์ ชั้นเรียน BAC.3/1
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นางสาววิรงรอง พละแสน ชั้นเรียน BAC.3/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  118 วันที่ 26 01 2561 
ชื่อ นางสาวจริยพร โรจนนาค ชั้นเรียน EN.2/5
เก็บ แหวนทอง
เจ้าของ นางสาวจุฑามาศ สมญาติ ชั้นเรียน SCM.1/2
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  115 วันที่ 20 01 2561 
ชื่อ นายณิฐิกร เมฆสุวรรณ ชั้นเรียน E.3/1
เก็บ ทองคำ
เจ้าของ นางสาวอลิสา วัลลานนท์ ชั้นเรียน BCM.3/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: