Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  105 วันที่ 17 01 2561 
ชื่อ นายชูศักดิ์ เปล้ากระโทก ชั้นเรียน A.2/8
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นายธีรภัทร แสงแจ้ง ชั้นเรียน BCM.2/5
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  103 วันที่ 13 01 2561 
ชื่อ นางสาวพรพิมล สร้อยสน ชั้นเรียน TAC.1/1
เก็บ เงิน
เจ้าของ ... ... ชั้นเรียน ...
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  100 วันที่ 13 01 2561 
ชื่อ นางสาวรัชชประภา สุขชาติ ชั้นเรียน SCM.1/2
เก็บ ถุงสายชาร์ท
เจ้าของ นายเกียรตินันท์ ชุมพล ชั้นเรียน TCM.2/2
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  98 วันที่ 13 01 2561 
ชื่อ นายจักรรินทร์ รุธิระกุล ชั้นเรียน BCM.2/2
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นายอนุวัฒน์ เทพมาศ ชั้นเรียน A.2/3
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  92 วันที่ 06 01 2561 
ชื่อ นางสาวนวพร โตสงวน ชั้นเรียน BAC.1/5
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นายประธาน สืบด้วง ชั้นเรียน A.1/5
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: