Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  90 วันที่ 06 01 2561 
ชื่อ นายศุภรัตน์ สะมะแอ ชั้นเรียน E.1/2
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ อ.ชัยวัฒน์ ชั้นเรียน อ.ฝ่ายพัสดุ
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด
แก้ไขโดย อ.สุดเขต หนูรอด
.......................................................................................................
ลำดับที่  89 วันที่ 06 01 2561 
ชื่อ นายพีระพงษ์ เหลืองงาม ชั้นเรียน A.2/1
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ นางสาวชุติมณฑน์ บุญตา ชั้นเรียน BAC.1/7
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  88 วันที่ 06 01 2561 
ชื่อ นายสุกฤษ์ จันทร์โสม ชั้นเรียน E.2/7
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ นายจิรัฎฐ์ ห้อธิวงศ์ ชั้นเรียน E.1/3
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  87 วันที่ 06 01 2561 
ชื่อ นางสาวเปรมกัลยา วงละคร ชั้นเรียน BCM.2/1
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ นายธนากร วงษ์เจริญสิน ชั้นเรียน EN.2/8
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  82 วันที่ 23 12 2560 
ชื่อ นายอมร แสงสังข์ ชั้นเรียน SEN.2/2
เก็บ Pow bank
เจ้าของ นายธนา แก้วมาลา ชั้นเรียน E.2/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: