Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  81 วันที่ 21 12 2560 
ชื่อ นายเดชมงคล ช่างปั้น ชั้นเรียน THW.1/1
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นางสาวณัฐรุจา วงษ์อ่อนสนิท ชั้นเรียน SCM.1/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  80 วันที่ 21 12 2560 
ชื่อ อาจารย์ไพรินทร์ สงวนผลไพโรจน์ ชั้นเรียน อ.วิทย์ คณิต
เก็บ โทรศัพท์
เจ้าของ นายชญานนท์ โอสถานนท์ ชั้นเรียน SIT.1/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  79 วันที่ 21 12 2560 
ชื่อ นายปรเมธย์ แป้นเหมือน ชั้นเรียน A.1/3
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นายทองสุข ทองดี ชั้นเรียน A.1/4
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  76 วันที่ 21 12 2560 
ชื่อ .. ชั้นเรียน ..
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ นางสาวชุภาพร เพ็ชราช ชั้นเรียน BAC.2/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  73 วันที่ 15 12 2560 
ชื่อ นางสาววราภรณ์ แซ่เล้า ชั้นเรียน BCM.1/2
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นายบูรพา สุขยอด ชั้นเรียน A.2/2
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: