Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  72 วันที่ 15 12 2560 
ชื่อ สาวิตรี นิจพรชัย ชั้นเรียน พนักงาน e-Coffee
เก็บ ทองคำ
เจ้าของ นางสาวพรนิภา การุณย์ลัญจกร ชั้นเรียน BAC.1/5
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  70 วันที่ 09 12 2560 
ชื่อ .. ชั้นเรียน ..
เก็บ นาฬิกาข้อมือ
เจ้าของ อาจารย์ปรุฬห์ฤทธิ์ จตุพรพิศุทธิ์ ชั้นเรียน
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  67 วันที่ 09 12 2560 
ชื่อ อาจารย์จินตนา สุกแสงปัญญา ชั้นเรียน แผนกอังกฤษ พลานามัย
เก็บ โทรศัพท์
เจ้าของ คุณชิษณุพงศ์ CMS ชั้นเรียน
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  66 วันที่ 09 12 2560 
ชื่อ .. ชั้นเรียน ..
เก็บ กุญแจ
เจ้าของ นายกิตติภพ หมื่นกูด ชั้นเรียน E.2/4
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  65 วันที่ 09 12 2560 
ชื่อ นางสาวอารี ทองคำ ชั้นเรียน BAC.3/6
เก็บ เงิน
เจ้าของ นางสาวรุณฑิกา วงเวียน ชั้นเรียน BAC.3/6
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: