Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  62 วันที่ 06 12 2560 
ชื่อ นางสาวเนาวรัตน์ ทางชัยภูมิ ชั้นเรียน BMK.1/1
เก็บ โทรศัพท์
เจ้าของ นางสาวภาริดา ภูสีเขียว ชั้นเรียน BCM.1/8
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  60 วันที่ 06 12 2560 
ชื่อ นางสาวธนภรณ์ แซ่ลี้ ชั้นเรียน BMK.1/4
เก็บ กระเป๋าเงิน
เจ้าของ นางสาวธัญญาเรศ ขาวงาม ชั้นเรียน BCM.1/1
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  59 วันที่ 30 11 2560 
ชื่อ นางสาวพรศิริ พงษ์รูป ชั้นเรียน SEN.1/1
เก็บ กระเป๋า
เจ้าของ นางสาววาสนา หนุนดี ชั้นเรียน BCM.2/4
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  58 วันที่ 30 11 2560 
ชื่อ .. ชั้นเรียน ..
เก็บ กุญแจ
เจ้าของ นางสาวนันทิชา นนธิจันทร์ ชั้นเรียน BMK.2/3
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  57 วันที่ 30 11 2560 
ชื่อ นางสาวสุรีรัตน์ เดชศักดา ชั้นเรียน SAC.1/2
เก็บ ทองคำ
เจ้าของ นางสาวไอลดา เปลี่ยนเจริญ ชั้นเรียน SAC.2/4
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: