Keyword :    
Untitled Document
 
รายละเอียด
ของที่พบเจอ
คนดี ศรี อี.เทค
เจ้าของมารับคืน
 
 
ลำดับที่  56 วันที่ 30 11 2560 
ชื่อ นางสาวจงกลนี เครือทราย ชั้นเรียน BAC.2/3
เก็บ Flash drive
เจ้าของ อาจารย์ณัฐนันณ์ คำดี ชั้นเรียน อ.บัญชี
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  54 วันที่ 30 11 2560 
ชื่อ นายสิทธิกร จูยิ้ม ชั้นเรียน A.3/1
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นายวุฒิพงศ์ สายใจ ชั้นเรียน EN.3/5
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  53 วันที่ 30 11 2560 
ชื่อ นายธนยศ จมจา ชั้นเรียน TCM.2/1
เก็บ กระเป๋าตาดเอว
เจ้าของ นายสุทธิภัทร บุญสดรัมย์ ชั้นเรียน SIT.2/2
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  52 วันที่ 30 11 2560 
ชื่อ นายกฤษฎา อาจศรี ชั้นเรียน E.1/1
เก็บ โทรศัพท์มือถือ
เจ้าของ นายชาญณรงค์ คุ้มมิตร ชั้นเรียน BCM.1/4
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
ลำดับที่  45 วันที่ 25 11 2560 
ชื่อ นางสาวสุดารัตน์ ศรีก่อเกื้อ ชั้นเรียน BAC.3/7
เก็บ กระเป๋า
เจ้าของ นางสาวนริศรา ชุบไธสง ชั้นเรียน BAC.1/2
ผู้รับเรื่อง อ.สุดเขต หนูรอด
ผู้ส่งมอบ อ.สุดเขต หนูรอด

.......................................................................................................
 
  หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14   
     
  จำนวนสิ่งของที่เก็บได้ 154  รายการ | สิ่งของที่รับคืน 68 รายการ  

         
  จำนวนผู้เข้าชม: